Skip to main content
Page

Văn bản hành chính

TT Trích yếu văn bản Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Xem/tải
1 Quy trình tổ chức thi cấp chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn 04/HD-ĐHKG 04/10/2021 Đại học Kiên Giang click
2  Sửa đổi, bố sung Quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 577/QĐ-ĐHKG 11/10/2021 Đại học Kiên Giang click
3 Ban hành Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ,giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang
Quyết định 536/QĐ-ĐHKG 23/09/2021 Đại học Kiên Giang click
4 Ban hành Quy định tổ chức thi cấp chứng nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 799/QĐ-ĐHKG 08/07/2020 Đại học Kiên Giang click
5 Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang Quy chế 02/QC-ĐHKG 13/05/2021 Đại học Kiên Giang
click
6 Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp Quyết định 221/QĐ-ĐHKG 07/04/2021
Đại học Kiên Giang click
7 Đổi tên Viện Khoa học Công nghệ và Đào tạo thành Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp Quyết định 151/QĐ-ĐHKG 01/03/2021 Đại học Kiên Giang click
8 Ban hành Quy chế in và Quản lý chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp Quyết định 03/QĐ-ĐTSHTH 19/03/2021 Trung tâm ĐT&SHTH click
9 Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Đại học Kiên Giang click
10 Giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Quyết định 85/QĐ-ĐHKG 18/04/2017 Đại học Kiên Giang click