Chuyển tới nội dung chính

Sự kiện sắp đến

Thi chứng chỉ CNTT Đợt thi ngày 14,15/8/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 09/8/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Đợt thi 21,22/8/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 17/8/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chứng chỉ CNTT Đợt thi ngày 28,29/8/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 19/8/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chứng chỉ CNTT Đợt thi ngày 11,12/9/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 07/9/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Đợt thi 18,19/9/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 14/9/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chứng chỉ CNTT Đợt thi ngày 25,26/9/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 17/9/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chứng chỉ CNTT Đợt thi ngày 16,17/10/2021

- Hạn đăng ký: Hết ngày 12/10/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online

Thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Đợt thi 23,24/10/2021

p>- Hạn đăng ký: Hết ngày 19/10/2021
- Nơi đăng ký: P.105, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch tổng hợp
- Liên hệ: Thầy Danh Bình (0377.337.334)

Đăng ký online